Bir Sayfa Seçin

XIX. YÜZYILDA İSTANBUL’DA EDEBİYAT HAYATI

Türk edebiyatı açısından XIX. yüzyıl klasikten moderne geçiş devresidir. Modernleşmeyle beraber hayata dahil olan yeni unsurlar eskisinden farklı ifade imkânlarının yanında yeni edebiyat mekânları ve çevrelerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bir başka deyişle mekân ve çevre anlamında eskiye ait olanların yanı sıra bir genişleme söz konusudur. Konaklar, yalılar, kahvehaneler, restoranlar, gazete ve dergi idarehaneleri yeni bir edebiyat anlayışının oluşmasına, bu edebiyatla toplum arasında yeni bir ilişki biçimi kurulmasına katkıda bulunmuştur. Bu derste ön plana çıkan örnekler ışığında ve daha çok mekânlar çerçevesinde XIX. yüzyıl edebiyat hayatı üzerinde durulacaktır.