İstanbul
Dârülfünûnu Edebiyat
Medresesi Kâtib-i
Umumîliği

 

Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul Dârülfünûnu
Edebiyat Fakültesi
274

 

Fotografisi bâlâya mevzu’ 1317 tarihinde İstanbul’da mütevellid -Hüseyin Fikri Efendi mahdumu- 150 numaralı Ahmet Hamdi Efendi fî 2 Teşrinievvel sene 335 tarihinde Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi’ne kayd ve kabul edilmiş ve Dârülmuallimîn-i Âliye talebesi olarak tedrisi meşrut altı sömestr tahsilini Edebiyat Zümresi’nden bi’l-ikmâl fî Mart sene 339 tarihinde icra kılınan mezuniyet imtihanında muvaffak olarak şahâdetnâme ahzine kesb-i istihkak etmiş olduğundan derdest-i tab’ bulunan şahâdetnâmelerin ihzarında mübadele edilmek üzere işbu şahâdetnâme vesikası takdim ve ita kılındı.

 

Fî 24 Mayıs 340

İstanbul Dârülfünûn
Edebiyat Medresesi
Kâtib-i Umumîliği
Fî 6 Eylül sene 340

Erzurum Lisesi Edebiyat Muallimi
[imza]

 

Aktaran: Banu İşlet